Skip links

Obecnie realizowane

Jonatan poszerza horyzonty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku 3–7 lat, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w zakresie stwierdzonych deficytów Placówek Jonatan przy ulicach Listopadowej, Rzecznej, Wyspiańskiego i Laskowej w Bielsku-Białej, doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Jonatan poszerza granice

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: XI, dla działania: 11.1., poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci uczęszczające do Przedszkola Jonatan w Czechowicach-Dziedzicach w zakresie stwierdzonych deficytów, doposażenie placówki oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Okres realizacji: od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.