Skip links

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.jonatan.pl

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są Agnieszka Michalak i Jakub Michalak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Placówka Oświatowa „JONATAN” spółka cywilna Agnieszka Michalak, Jakub Michalak, ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-212-39-13, REGON: 241656596, zwani dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podawane przez Państwa dobrowolnie w formularzach zamieszczonych na stronie internetowej. Przetwarzane dane osobowe to w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika.

Dane osobowe podawane przez użytkownika w formularzach zamieszczonych na stronie internetowej przetwarzane są w celu realizacji kontaktu z użytkownikiem.

Dane osobowe użytkownika nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Administrator zapewnia aktualne standardy zabezpieczeń w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają wyłącznie osoby imiennie upoważnione przez Administratora.

Pliki „cookies”

Strona internetowa stosuje pliki cookies, będące niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi na komputerze użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone dane dotyczą w szczególności adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego, informacji o czasie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania korzystania z naszej strony internetowej. Monitorowanie odbywa się za pomocą Google Analytics.

Prawa Użytkownika

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa jednak na legalność przetwarzania danych osobowych użytkownika w czasie obowiązywania zgody.

Są Państwo uprawnieni do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych są Agnieszka Michalak i Jakub Michalak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Placówka Oświatowa JONATAN s.c. Agnieszka Michalak, Jakub Michalak, ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała.

Jak skontaktować się z administratorem danych osobowych?

Z administratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie bądź za pośrednictwem adresu e-mail:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Niezależnie od wskazanych wyżej podstaw przetwarzania danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi umowy o świadczenie usług edukacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podanie danych osobowych określonych w wymienionych aktach prawnych jest wymogiem ustawowym, zaś ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy.

Kto będzie odbiorcą Państwa danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora (np. dostawcy usługi dziennika elektronicznego, podmiotom realizującym niektóre zajęcia), jak również podmiotom publicznym, takim jak Prezydent Miasta Bielsko-Biała, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Śląski Kurator Oświaty.

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

Jakie uprawnienia posiadają Państwo w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Na zasadach określonych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Czy dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego?

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych oraz w celu obsługi umowy nie zostaną przekazane do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody w celach informacyjnych i promocyjnych nie są przekazywane bezpośrednio do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, przy czym z uwagi na korzystanie z portali społecznościowych (np. Facebook) i ich globalny zakres działania możliwe jest transferowanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.