Skip links

Opcje dostępności

Marta

oligofrenopedagog, terapeuta

Marta

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: surdopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna (studia I stopnia),
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kierunek: pedagogika specjalna specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (studia II stopnia),
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej kierunek pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), studia podyplomowe,
  • Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, kierunek: zarządzanie w oświacie (studia podyplomowe),
  • Szkoła policealna TEB Edukacja, kierunek: terapeuta zajęciowy.
  1. Szkolenia:
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metoda Dobrego Startu (I i II stopień),
  • Biblioterapia

Pracuje w placówkach Jonatan od 2015 r.

O sobie

Całościowe wspieranie rozwoju dzieci z wyzwaniami od lat stanowi bardzo ważny element moich zainteresowań. Niezwykle istotne jest dla mnie stałe pogłębianie wiedzy merytorycznej z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii, jak również działania praktyczne służące rozwijaniu możliwości poznawczych, umiejętności społecznych oraz wpływanie na rozwój emocjonalny podopiecznych. Głównym celem mojej pracy pedagogicznej jest prowadzenie dziecka ku samodzielności poprzez łączenie dostępnych dla niego treści edukacyjnych z działaniami mającymi na celu jego usamodzielnianie, budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.